Nieuws

01 april 2020

Tijdelijke contributieverlaging

Het bestuur van Turn4u heeft besloten de maandelijkse contributie in de maanden april en mei te verlagen. In deze maanden zal alleen de basiscontributie en 30% van de overige contributie worden geïncasseerd.

 

De (lagere) inkomsten die Turn4u hiermee genereert zullen worden gebruikt om onze trainers financieel tegemoet te komen. In de maanden april en mei kunnen onze trainers 50% van het normale aantal trainingsuren declareren. Hoewel trainers momenteel geen trainingen verzorgen in de zaal vragen wij hen wel actief door te gaan met het blijven aanbieden van online trainingsmateriaal.


Tijdelijke contributieverlaging
Het coronavirus houdt ook de turnsport in z’n greep. Mede op advies van het NOC-NSF en de KNGU hebben wij besloten voorlopig alle trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten af te gelasten. Inmiddels is ook bekend geworden dat de rest van het wedstrijdseizoen door de KNGU is afgeblazen.

 

Niet alleen heeft dit voor ons sportieve consequenties, ook hebben we als Turn4u te maken met financiële consequenties. Enerzijds zullen er leden zijn die financiële tegenslagen tegemoetzien, waardoor het betalen van de (hoge) contributie voor de turntrainingen een probleem kan worden. Anderzijds valt ook voor onze trainers (een gedeelte van) hun inkomsten weg. Ten slotte is er ook positief nieuws voor Turn4u: de Gemeente Utrecht heeft de zaalhuur kosteloos geannuleerd waardoor een aanzienlijk deel van onze kosten vervalt.

 

De KNGU adviseert vooralsnog om de volledige contributie te blijven innen. Als bestuur hebben we besloten voorlopig van dit advies af te zien. Hieronder lichten wij dit besluit toe.

 

 

Tijdelijke contributieverlaging naar 30% - uitbetaling trainers 50%

De contributie die maandelijks wordt geïncasseerd bestaat uit 2 delen. Ten eerste wordt een basiscontributie ad EUR 7,65 in rekening gebracht. Van deze basiscontributie wordt voor ieder lid het bondlidmaatschap betaald en worden enkele vaste kosten van Turn4u gedekt. Daarnaast betalen leden een bedrag dat is gebaseerd op het aantal trainingsuren.

 

Een rekenvoorbeeld: een lid dat 6 uur per week traint betaalt momenteel maandelijks EUR 65,03. In de maanden april en mei zal worden geïncasseerd: EUR 7,65 basiscontributie + 30% van (65,03 – 7,65) = EUR 24,86.

 

Verantwoording

Het bestuur van Turn4u heeft besloten om af te wijken van het advies van de KNGU (volledig blijven incasseren van contributie) aangezien onze financiële positie dit toestaat. Een groot gedeelte van onze kosten (zaalhuur) is immers komen te vervallen. Hoewel Turn4u formeel geen werkgever is en dus geen formele verplichting heeft om trainers door te betalen, willen wij hun in deze bijzondere situatie waar mogelijk financieel tegemoetkomen. Daarnaast geldt dat Turn4 als vereniging geen winstdoelstelling kent en is er dus geen behoefte om meer inkomsten dan uitgaven te hebben. Door 30% van de contributie te blijven incasseren, waarmee 50% van de normale trainersvergoedingen kan worden uitgekeerd, speelt Turn4u financieel quitte en blijven wij aansluiten op twee belangrijke strategische doelstellingen: het financieel gezond houden van de vereniging en het aan ons blijven binden van een professionele trainersgroep.

 

Hoewel de statuten van Turn4u voorschrijven dat een wijziging in de contributie moet worden voorgelegd aan de leden via een Algemene Leden Vergadering (ALV), heeft het bestuur vastgesteld dat er sprake is van een bijzondere tijdelijke situatie. Om die reden is het bestuur van mening dat deze beslissing door het bestuur nu kan worden genomen zonder dit eerst voor te leggen aan de leden via een ALV.

 

De verlaging van de contributie voor april en mei is gebaseerd op de door het kabinet genomen maatregelen die inmiddels zijn verlengd tot eind april. Hierbij gaan we er nu ook van uit dat begin mei de trainingen nog niet opgestart kunnen worden. Wanneer de maatregelen nog langer zullen duren zal het bestuur van Turn4u nogmaals kijken naar de financiële consequenties voor de vereniging. Ook worden door de overheid en KNGU inmiddels ondersteuningsmaatregelen getroffen voor sportverenigingen. Wij onderzoeken op dit moment actief of Turn4u van deze mogelijkheden gebruik kan maken. Vanaf 1 juni zal dan ook nogmaals naar de contributie worden gekeken. Ook beslissen we of een eventuele nieuwe aanpassing van de contributie dan moet worden voorgelegd in een (buitengewone) ALV.

 

Wij vragen om ieders begrip om een gedeelte van de contributie te blijven betalen om solidair te kunnen zijn naar onze trainers. Natuurlijk begrijpen wij dat deze beslissing vragen op kan roepen. In dat geval kan uiteraard contact met ons worden opgenomen via bestuur@turn4u.nl. Ook wanneer leden om persoonlijke redenen niet langer in staat zijn om de (voorlopig verlaagde) contributie te betalen, vragen wij om tijdig contact met ons op te nemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur van Turn4u,

Caja, Luus, Albert, Peter, Harry en Jos